ECA Nieuwsflits

Editie 17 mei 2019

IN DIT NUMMER

Openbaar onderzoek ontwerp voorkeurbesluit complex project ECA
Uitnodiging infomarkt: 17 juni Sluisgebouw Kallo
Vervolgtraject
Dank!OPENBAAR ONDERZOEK ONTWERP VOORKEURBESLUIT CP ECA

Op 17 mei 2019 stelde de Vlaamse Regering het ontwerp van voorkeursbesluit over het complex project "Realisatie Extra containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen" ("CP ECA") vast. Hiermee kiest de Vlaamse Regering voor alternatief 9. Dit omvat zowel containerbehandelingscapaciteit op de Rechter- als op de Linkerscheldeoever. Het voorziet ook industriële/logistieke terreinen (bijvoorbeeld Vlakte van Zwijndrecht) en een multimodale ontsluiting. Onderdeel van dit alternatief is de ambitie om grote hoeveelheden containers per trein en binnenschip af te wikkelen op terminals die in grote mate duurzaam worden geëxploiteerd (bijvoorbeeld met walstroom voor de zeeschepen).

Het ontwerp van voorkeurbesluit geeft tevens aan welke acties de komende jaren noodzakelijk zijn om de impact van het alternatief te compenseren en te milderen.

Het openbaar onderzoek over dit ontwerp van voorkeursbesluit loopt van 8 juni tot en met 17 augustus. Volgende documenten liggen ter inzage:

Opmerkingen kunt u tot uiterlijk 17 augustus indienen via eca@mow.vlaanderen.be of per brief aan Reginald Loyen p/a Departement MOW/Beleid, Koning Albert II laan 20 bus 2, 1000 Brussel of bij de betrokken gemeentebesturen.

Lees meerDOCUMENTEN WORKSHOPS

Op 17 juni wordt van 16 tot 20 uur een doorlopende informatiemarkt over het ontwerp van voorkeursbesluit georganiseerd in het Sluisgebouw van Kallo - 1ste verdieping, Haven 1100, Steenlandlaan 2 te 9130 Kallo.

Tijdens deze infomarkt krijgen bezoekers aan infostands meer uitleg over het gekozen alternatief.

Iedereen is van harte welkom!

Vooraf inschrijven is niet nodig. U mag namens uw organisatie zoveel leden afvaardigen als u zelf wenst.
VERVOLGTRAJECT

Met het openbaar onderzoek ronden we de laatste stap van de onderzoeksfase van het complex project ECA af. De inspraakreacties worden in het najaar verwerkt. Na de verwerking kan de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit vaststellen en de uitwerkingsfase van het complex project ECA starten.

Het doel van de uitwerkingsfase is om dit voorkeursbesluit verder te concretiseren tot een realiseerbaar project. Dit moet leiden tot een geïntegreerd projectbesluit over het geheel van vergunningen en machtigingen, het bestemmingsplan en het actieprogramma. Na vaststelling van het projectbesluit kan de uitvoeringsfase van start gaan.
DANK!

Op 15 juli 2016 nam de Vlaamse Regering de startbeslissing voor dit complex project. Samen met de leden van het actorenoverleg doorliepen we in de afgelopen drie jaar een intens traject.

Graag willen we u danken voor uw constructieve medewerking.

Ook tijdens de uitwerkingsfase betrekken we u verder bij dit complex project.Met vragen kunt u terecht bij Reginald Loyen, projectdirecteur CP ECA,
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid
M: 0490 660 739
E: reginald.loyen@mow.vlaanderen.be


Klik hier als u geen uitnodigingen meer wil ontvangen.