Vervoerregio's

Denk mee!

Om een realistisch regionaal mobiliteitsplan uit te werken zijn ideeën, suggesties, visies, bekommernissen, enz. van jullie, onze stakeholders, essentieel in het hele proces. Onder stakeholders verstaan we alle bij het mobiliteitsplan voor de Vervoerregio Leuven betrokken actoren, zowel georganiseerde als niet-georganiseerde. In het proces dat we voorstellen, voorzien we vier sporen waarlangs verschillende stakeholders geïnformeerd en betrokken worden.

 

Spoor 1: Lokale en bovenlokale overheden

De lokale en bovenlokale overheden worden betrokken via de vervoerregioraad en werkbanken.

 

Spoor 2: Belangengroepen en middenveldorganisatie

Om de middenveldorganisaties en belangengroepen nauw bij het ontwerpproces te betrekken, roepen we een klankbordgroep in het leven. De klankbordgroep wordt tijdens de volledige doorlooptijd van de studie op strategische momenten bijeengeroepen. De middenveldorganisaties en belangengroepen vormen onze ogen en oren op het terrein, hun lokale expertise is dus ook onmisbaar bij de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan.

 

Spoor 3: Experten

Om de dynamiek binnen de klankbordgroep te bevorderen nodigen we enkele lokale experten uit. Deze experten zijn onafhankelijk van het studieteam en nemen deel aan de klankbordgroep om vernieuwende ideeën en concepten aan te bieden en de discussies te voeden.

 

Spoor 4: Het brede publiek

Om zicht te krijgen op de wensen en de noden van de inwoners en bezoekers die zich verplaatsen in de Vervoerregio Leuven lanceren we een enquête. Het brede publiek informeren we aan de hand van on- en offline infosessies.

 

Laat uw mobiliteitsnoden en -wensen aan ons weten

Bent u inwoner van één van de 31 steden of gemeenten of komt u voor uw werk, hobby, … wel eens in de Vervoerregio Leuven? Neem deel aan onze bevraging! Uw input bepaalt mee de speerpunten van het mobiliteitsplan.

Vul hier de bevraging in

 

Tussen 15 november 2020 en 1 maart 2021 vulden maar liefst 1.580 inwoners en bezoekers van de Vervoerregio Leuven de online bevraging in. Op basis van de input van 1.580 inwoners en bezoekers van de Vervoerregio Leuven, kunnen we de scenario's voor het regionale mobiliteitsplan nu verder uitwerken. De bevraging blijft intussen online staan, resultaten die nu nog binnenkomen zullen gebruikt worden door DMOW bij de evaluatie van het mobiliteitsplan.

Een interactieve video voor het brede publiek

De Vervoerregio Leuven wenst een regionaal mobiliteitsplan uit te werken met voeling met de realiteit. De ideeën, suggesties, visies, bekommernissen, enz. van alle belanghebbenden zijn dan ook essentieel in het hele proces. In de interactieve video werden de plannen voor het regionaal mobiliteitsplan verduidelijkt.

Resultaten enquête

De vervoerregio Leuven wil met een nieuw mobiliteitsplan de regio veiliger, vlotter en duurzamer maken. Om dit plan te doen slagen, is er input van de inwoners nodig. De rapportage vat de inzichten van alle respondenten per subregio samen.