Vervoerregio's

Drie toekomstscenario’s worden verder uitgewerkt

In de synthesenota worden drie mogelijke mobiliteitsscenario’s uitgewerkt voor de vervoerregio. De drie scenario’s bevatten op basis van verschillende uitgangspunten telkens verschillende mobiliteitsnetwerken voor fiets, openbaar vervoer, auto en vrachtnetwerk. Het gaat zuiver om onderzoekscenario’s die in verschillende richtingen onderzoeken hoe een duurzamere mobiliteit kan worden gerealiseerd. De inhoud van deze scenario’s zegt nog niet zoveel over wat het finale duurzame scenario zal bevatten.

Na het afronden van de oriëntatienota wordt momenteel de synthesenota opgemaakt. De eerste fase van de synthesenota werd reeds goedgekeurd op de vervoerregioraad in april 2021. In de werkbanken van juni, augustus, september en november 2021 werd verder gewerkt aan de scenario's. Vervolgens zijn deze op de vervoerregioraad van december 2021 ter kennisgeving voorgesteld. In januari 2022 zijn ze ook informatief voorgelegd aan de leden van de klankbordgroep.

In de loop van 2022 zullen de effecten van deze scenario's verder worden onderzocht. Dit zal mee gebeuren aan de hand van het milieueffectenrapport (MER). In het voorjaar van 2022 gaan we aan de slag met de assemblage van het duurzaam scenario. Daarbij zal veel overleg nodig zijn. Het duurzaam scenario zal door het team verkeersmodellen eind 2022 doorgerekend worden.