Vervoerregio's

Duurzaam scenario regionaal mobiliteitsplan krijgt vorm

Vervoerregio Leuven is volop bezig met de opmaak van een nieuw regionaal mobiliteitsplan. Het doel? Tegen 2030 willen we dat minimaal 40 procent van het aantal verplaatsingen duurzaam gebeurt: te voet, met de fiets, het openbaar vervoer of via deelsystemen.

Momenteel naderen we een cruciale fase, het duurzaam scenario krijgt vorm. Eerst hebben we in de oriëntatienota (2019-2020) en de beleidskaders (2021) vastgelegd waar we met de vervoerregio willen landen. Nu is het de bedoeling om de route vast te leggen die we gaan bewandelen om onze doelen te bereiken. We hebben daarvoor enkele scenario’s gebouwd die een brede kijk geven op verschillende pistes. De voorbije maanden zijn deze mobiliteitsscenario’s gewikt en gewogen en hebben we aan het duurzaam scenario gebouwd.

In het duurzaam scenario staat beschreven wat de aanpak is voor fietsverkeer, autoverkeer, vrachtverkeer en openbaar vervoer. Aanvullend geeft het scenario aanbevelingen over het flankerend beleid.

  1. Iedereen op de fiets

Er wordt steeds meer gefietst, zowel voor recreatieve verplaatsingen als voor woon-werk en woon-schoolverkeer. In Vlaanderen is de fiets vooral op korte afstanden van minder dan 3 km al een belangrijke concurrent voor de auto. De fiets is dan ook hét democratisch vervoermiddel bij uitstek: toegankelijk voor jong en oud, goedkoop, milieuvriendelijk en gezond. De vervoerregio wil daarom sterk inzetten op het creëren en onderhouden van een fietscultuur. Eerste basisvoorwaarde daartoe is een uitgebouwde fietsinfrastructuur en een brede beschikbaarheid van fietsen.

  1. De juiste weg voor je trip

Het aandeel duurzame verplaatsingen neemt toe maar toch gebruiken we nog vaak de wagen om ons te verplaatsen. De vervoerregio wil haar doelstellingen rond milieu, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid halen en denkt o.a. daarom na over welke weg het best geschikt is voor welk verkeer. Zij categoriseert het wegennet in wegen voor doorgaand en lokaal verkeer.

  1. Vrachtverkeer

Het goederenvervoer in ons land blijft stijgen met een verwachte groei van 22% tussen 2019 en 2040. Dat vervoer zal vooral via de weg gebeuren: tegen 2040 wordt het aandeel wegtransport geschat op 77 %. Om deze logistieke uitdaging aan te pakken en tegelijk de verkeersleefbaarheid in de dorpskernen te verhogen door het zwaar verkeer er te weren, concentreert de vervoerregio zich op drie speerpunten, nl. het netwerk, de bundeling van vrachtstromen en multimodaliteit.

  1. Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is een hoeksteen in het duurzaam verplaatsingsaanbod. De vervoerregio wil een performanter en duurzamer openbaar vervoer voorzien door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Hierbij stimuleert zij het principe van combimobiliteit waarbij verschillende vervoermiddelen gecombineerd worden om de eindbestemming te bereiken.

Flankerend beleid

We willen met z’n allen een gezondere, veiligere en leefbaardere vervoerregio. Dat bereiken we niet enkel met goed functionerende verkeersnetwerken, want zolang niemand er gebruik van maakt, zijn we nog geen meter opgeschoten. We moeten mensen ook laten inzien dat een duurzame verplaatsing vaak de beste, snelste, veiligste, goedkoopste, … keuze is. De vervoerregio wil daarom het gedrag van gebruikers beïnvloeden zodat ze bewust kiezen voor duurzame verplaatsingen en bij hun keuze blijven. Enkele elementen waar de vervoerregio wil voor ijveren om het duurzaam mobiliteitsscenario te omkaderen zijn bijvoorbeeld een regionaal parkeerbeleid, geïntegreerde tarieven voor openbaar vervoer en een goed werkende routeplanner.

Vervolgstappen

Tegen eind 2022 moeten we er uit zijn hoe dit duurzaam scenario concreet in elkaar zal zitten. Met input van verschillende actoren worden momenteel verfijningen aangebracht. Dan wordt het in het voorjaar ter goedkeuring voorgelegd aan de vervoerregioraad. In 2023 worden acties aan het scenario toegevoegd zodat het plan operationeel kan worden.