Participatietraject

Om een realistisch regionaal mobiliteitsplan uit te werken zijn ideeën, suggesties, visies, bekommernissen, enz. van jullie, onze stakeholders, essentieel in het hele proces. Onder stakeholders verstaan we alle bij het mobiliteitsplan voor de Vervoerregio Leuven betrokken actoren, zowel georganiseerde als niet-georganiseerde. Een stakeholder  kan met andere woorden een een organisatie zijn die zich met mobiliteit bezig houdt, maar ook een gewone burger, een agentschap, …   In het proces dat we voorstellen, voorzien we vijf sporen waarlangs verschillende stakeholders geïnformeerd en betrokken worden.

Spoor 1: Lokale en bovenlokale overheden

De lokale en bovenlokale overheden worden betrokken via de vervoerregioraad en werkbanken waar ruimte is voor diepgaander overleg.

Spoor 2: Belangengroepen en middenveldorganisaties

De middenveldorganisaties en belangengroepen vormen onze ogen en oren op het terrein, hun lokale expertise is dus ook onmisbaar bij de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan. Wie nauw wil betrokken worden, kan input geven op de werkbanken. Wie enkel geïnformeerd wil worden, kan deelnemen aan de klankbordgroepen.

Spoor 3: (Academische) Experten met bovenlokale kennis

Om de dynamiek te bevorderen nodigen we experten uit. Deze experten zijn onafhankelijk van het studieteam en kunnen net zoals de belangengroepen en middelveldorganisaties deelnemen aan de werkbanken of de klankbordgroepen om vernieuwende ideeën en concepten aan te bieden en de discussies te voeden.

Spoor 4: Het brede publiek

Om de noden en wensen van inwoners te kennen, organiseren we brede publieksmomenten. Het doel ervan is om inwoners te consulteren en informeren over het voorgestelde mobiliteitsbeleid. Dat doen we aan de hand van digitale en fysieke infosessies.

Spoor 5: Gemeenteraadsleden

In het vijfde spoor betrekken we de gemeenteraadsleden van de Vervoerregio Leuven. De raadsleden worden geïnformeerd via nieuwsbrieven en we gaan na de zomer met hen in dialoog.  

Hieronder vind je een tijdlijn met de verschillende participatiemomenten.

V7_Tekengebied 1.jpg

Uw mobiliteitsnoden en -wensen

Tussen 15 november 2020 en 1 maart 2021 vulden maar liefst 1.580 inwoners en bezoekers van de Vervoerregio Leuven de online bevraging in. Op basis van de input van 1.580 inwoners en bezoekers van de Vervoerregio Leuven, kunnen we de scenario's voor het regionale mobiliteitsplan nu verder uitwerken. 

Een interactieve video voor het brede publiek

De Vervoerregio Leuven wenst een regionaal mobiliteitsplan uit te werken met voeling met de realiteit. De ideeën, suggesties, visies, bekommernissen, enz. van alle belanghebbenden zijn dan ook essentieel in het hele proces. In de interactieve video werden de plannen voor het regionaal mobiliteitsplan verduidelijkt.

Resultaten enquête

De vervoerregio Leuven wil met een nieuw mobiliteitsplan de regio veiliger, vlotter en duurzamer maken. Om dit plan te doen slagen, is er input van de inwoners nodig. De rapportage vat de inzichten van alle respondenten per subregio samen.