Introductie

Het regionaal mobiliteitsplan legt de globale mobiliteitsvisie voor een langere termijn vast voor de vervoerregio, en dat voor alle vervoersmodi. Dat plan doet onder andere uitspraken over de belangrijke mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent het openbaar vervoersnetwerk uit en stelt maatregelen voor de verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid voor.

Regionaal mobiliteitsplan

Het regionaal mobiliteitsplan legt de mobiliteitsvisie voor een lange termijn vast voor de vervoerregio, en dat voor alle vervoersmodi. Dit plan behandelt de belangrijkste mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent het openbaar vervoernetwerk uit en werkt maatregelen uit voor de verbetering van de doorstroming, het verhogen van de verkeersveiligheid en het realiseren van een volwaardig fietsbeleid. Het regionaal mobiliteitsplan heeft een tijdshorizon van tien jaar (2030), maar kijkt ook verder in de toekomst.

Het regionaal mobiliteitsplan krijgt vorm aan de hand van vijf onderzoekslijnen. De mobiliteitsscenario’s voor de Vervoerregio Leuven vloeien voort uit een samenspel van de verschillende onderzoekslijnen. Wil je meer te weten komen over de verschillende onderzoekslijnen?

Fasering regionaal mobiliteitsplan

De opmaak van het regionale mobiliteitsplan verloopt in verschillende stappen. Het resultaat van elke stap is een nota: de oriëntatienota, de beleidskaders, de synthesenota en het actieplan. Al alles vlot verloopt wordt het regionale mobiliteitsplan afgerond tegen eind 2022 / medio 2023.

 • 8-12 2020

  Oriëntatienota goedgekeurd

  Een eerste stap werd gezet met de goedkeuring van de oriëntatienota op de vervoerregioraad van 8 december 2020.

 • 28-4 2021

  Beleidskaders goedgekeurd

  De beleidskaders bevinden zich in het proces van het regionaal mobiliteitsplan tussen de oriëntatienota en de synthesenota met het duurzaam mobiliteitsscenario. De bedoeling van de beleidskaders is om richting te geven aan de ambities die de vervoerregio wil bewandelen op weg naar het duurzaam beleidsscenario. De nota beleidskaders beschrijft, vertrekkende van de missie en ambities van de Vervoerregio Leuven, de operationele doelstellingen die de vervoerregio Leuven zich oplegt. In een volgende fase zullen de scenario’s verder vorm worden gegeven.

 • 1-1 2022

  Synthesenota momenteel lopende

  Na het afronden van de oriëntatienota wordt de synthesenota opgemaakt. In deze fase krijgen de ambities van de Vervoerregio Leuven vorm a.d.h.v. een aantal ontwikkelingsscenario’s.

 • 1-1 2023

  Beleids- en actieplan nog niet opgestart

  In deze derde fase werken we het ontwikkelingsscenario uit tot concrete beleidsvoorstellen.

Hoe verhouden de verschillende mobiliteitsplannen ten opzichte van elkaar?

In Vlaanderen zijn de bevoegdheden over mobiliteit sterk verspreid over de verschillende beleidsniveaus (Vlaams Gewest, vervoerregio's, steden en gemeenten). Het is belangrijk om te werken aan een doordacht mobiliteitsverhaal samen met de steden en gemeenten en met de 15 Vlaamse vervoerregio’s die regionale mobiliteitsplannen opmaken.

Ontdek in onderstaande figuur over welke netwerkniveau's de verschillende mobiliteitsplannen uitspraken doen: