Leidraad overheidsopdrachten

11.1. Goedkeuring gunningsbeslissing

.

11.1. Advies IF

Sinds het in werking treden van het Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (BVCO), is er geen advies van IF vereist over de selectiebeslissing.

Voor het advies over het voorstel tot gunning gelden dezelfde drempels als voor het advies over het ontwerpbestek (zie kader in hoofdstuk 7). Ook hier moet rekening gehouden worden met de geraamde waarde en niet met het effectieve gunningsbedrag. Wanneer de werkelijke uitgave boven de drempel uitkomt, terwijl de raming onder de drempel lag, moet het dossier enkel worden voorgelegd als het gunningsbedrag de raming met meer dan 20% overschrijdt.

Omgekeerd moet een dossier dat initieel boven de drempel geraamd werd en dus ook in een eerdere fase al werd voorgelegd, opnieuw naar IF gaan zelfs al zou de werkelijke uitgave onder de drempel vallen.

Bij overheidsopdrachten die geplaatst worden door middel van een openbare of niet­ openbare procedure met de prijs als  enige   gunningscriterium en waarbij de aanbestedende overheid voorstelt de opdracht niet aan de laagste inschrijver toe te wijzen, dient ook steeds verplicht advies gevraagd te worden.

Eén en ander heeft dus tot gevolg dat voor elk dossier dat in de besteksfase moest worden voorgelegd aan IF, dit ook in de gunningsfase het geval is.

11.2. Beslissingsbevoegdheid

Het uitgangspunt inzake de delegatie van bepaalde beslissings­ bevoegdheden is hetzelfde als inzake de goedkeuring van het bestek. De Vlaamse regering blijft in beginsel algemeen bevoegd maar heeft opnieuw een aantal bevoegdheden gedelegeerd. De concretisering van de delegatieregels doet zich inzake de goedkeuring van de gunningsbeslissing echter iets anders voor. Zo wordt er voor wat de delegatieregels betreft bij de goedkeuring van de gunningsbeslissing wel rekening gehouden met het goed te keuren offertebedrag i.p.v. de raming.

Minister

In tegenstelling tot hetgeen het geval is bij de goedkeuring van het bestek, zijn de bevoegdheden van de minister voor de goedkeuring van de gunningsbeslissing wel beperkt. Alle opdrachten die in waarde deze drempels overschrijden moeten goedgekeurd worden door de voltallige Vlaamse Regering.

Secretaris­generaal / administrateur­generaal

Voor het hoofd van het departement en de hoofden van de agentschappen gelden dezelfde delegatiedrempels als bij de goedkeuring van het bestek.

Daarnaast worden in verschillende besluiten van het hoofd van het departement of de hoofden van de agentschappen, bevoegdheden inzake overheidsopdrachten verder gedelegeerd naar het niveau afdelingshoofd. De drempelbedragen verschillen afhankelijk van de entiteit en worden daarom niet opgenomen.