Leidraad overheidsopdrachten

7. Goedkeuring bestek

Eens een ontwerp van bestek klaar is, moeten een aantal goedkeuringsformaliteiten vervuld worden alvorens kan overgegaan worden tot publicatie. Enerzijds moet het bestek, in sommige gevallen, ter advies worden voorgelegd aan de Inspecteur van Financiën. Anderzijds moet het bestek steeds goedgekeurd worden door het bevoegde orgaan binnen de Vlaamse overheid.

7.1. Advies Inspecteur van Financiën

De Inspecteur van Financiën (hierna IF genoemd) is een federale overheidsambtenaar die toezicht uitoefent op de uitgaven van de Vlaamse overheid, o.a.  in  het  raam  van overheidsopdrachten door de diensten van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. Binnen het kader van de algemene doelstellingen van de Vlaamse regering

behandelen de adviezen van de IF de wettigheid, de regelmatigheid, de doelmatigheid, de kostenefficiëntie en de budgettaire inpasbaarheid op termijn.

Voor overheidsopdrachten die bepaalde drempelbedragen overschrijden (zie kader) moet het advies van de IF gevraagd worden met betrekking tot:

  • het voorwerp van de opdracht en de wettigheid van de gekozen plaatsingsprocedure;
  • het ontwerp van bestek of de opdrachtdocumenten;
  • het voorstel van gunning (zie punt 1);
  • alle andere wijzigingen in de lopende opdracht behalve deze die werden vermeld in de artikelen 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 38/9 en 38/10 KB Uitvoering 2017 (zie punt 5.3).

In de praktijk wordt het advies met betrekking tot de eerste twee punten vaak samen gevraagd op het ogenblik dat het bestek wordt voorgelegd.

Belangrijk hierbij is dat de vermelde drempelbedragen betrekking hebben op het geraamde bedrag en niet op de werkelijke uitgave.

De IF dient zijn advies uit te brengen binnen een termijn van twaalf werkdagen na ontvangst van het verzoek om een advies te verlenen. Deze termijn wordt echter geschorst als de IF een schriftelijke vraag stelt om bijkomende inlichtingen. Het ontbreken van een advies na deze termijn betekent, in theorie, dat de vraag aan de IF wordt onttrokken.

Bij een positief advies (al dan niet met opmerkingen waarbij een aanpassing dient doorgevoerd te worden aan het ontwerp) kan de overheidsopdracht ter goedkeuring voorgelegd worden aan de delegatie­ houder.

Bij een negatief advies dient men het nodige te doen en een aangepaste versie opnieuw voor te leggen aan de IF. Mochten hiervoor gegronde motieven bestaan, kan aan de eigen minister verzocht worden om een gemotiveerd beroep in te dienen bij de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting en deze te verzoeken het voorstel van de administratie alsnog bij te treden.179 In de praktijk wordt dit het begrotingsakkoord genoemd.  

 

Drempelbedragen IF (excl. BTW)
Openbare of niet-openbare procedure
Werken Leveringen Diensten
750.000 € 332.000 € 221.000 €

 

Alle andere plaatsingsprocedures (o.a. OPZB, MPMO, VOMB)
Werken Leveringen Diensten
144.000 € 144.000 € 144.000 €

7.2. Beslissingsbevoegdheid

Binnen het Vlaamse Gewest is de Vlaamse regering bevoegd voor de uitvoering van het beleid. Zij kan bijgevolg voor  het departement en de IVA’s elke beslissing nemen in het raam van de plaatsing van een overheidsopdracht. In de praktijk is dat echter een onmogelijke zaak, zodat zij delen van haar bevoegdheid heeft gedelegeerd.

In de eerste plaats heeft de Vlaamse regering bij  besluit van 25 juli 2014 de beslissingen inzake Mobiliteit en Openbare Werken, dus ook wat betreft de plaatsing van overheidsopdrachten, gedelegeerd aan de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

De Minister beschikt over een ruime beslissingsbevoegdheid in het  kader van overheidsopdrachten. Met betrekking tot de keuze van de plaatsingsprocedure en de goedkeuring van het bestek en de andere opdrachtdocumenten geldt de delegatie zonder enige beperking van bedrag. Hierdoor zal de Vlaamse regering nooit dienen betrokken te worden inzake de goedkeuring van het bestek.

Door middel van het besluit van 30 oktober 2015 heeft de Vlaamse regering ook bepaalde beslissingsbevoegdheden gedelegeerd aan de hoofden van de agentschappen en departementen van de Vlaamse Overheid.

Deze besluiten bevatten geen expliciete bepalingen met betrekking tot de keuze van de plaatsingsprocedure en de goedkeuring van het bestek, maar bepalen dat het hoofd eveneens bevoegd is om alle voorbereidende beslissingen bij expliciet gedelegeerde bevoegdheden te nemen. Het plaatsen van overheidsopdrachten, waarvan het goedkeuren van het bestek een voorbereidende beslissing uitmaakt, wordt expliciet gedelegeerd tot een bepaald bedrag (zie kader).

Daarnaast worden in verschillende besluiten van het hoofd van het Departement of de hoofden van de Agentschappen, bevoegdheden inzake overheidsopdrachten verder gedelegeerd naar het niveau afdelingshoofd. De drempelbedragen verschillen afhankelijk van de entiteit en worden daarom niet allemaal opgenomen.

 

Om te bepalen wie bevoegd is, zal het er in praktijk dus op aankomen om eerst op afdelingsniveau na te gaan of er daar bevoegdheid bestaat inzake de goedkeuring van het bestek en indien niet, zo in de hiërarchie naar boven toe te werken.

Drempelbedragen SG / AG
Openbare en niet-openbare procedure
Werken Leveringen Diensten
13.000.000 € 8.000.000 € 2.400.000 €

 

MPMO, VOMB, concurrentiedialoog en innovatiepartnerschap
Werken Leveringen Diensten
6.500.000 € 4.000.000 € 1.200.000 €

 

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
Werken Leveringen Diensten
1.300.000 € 800.000 € 240.000 €